Общи условия

Общи условия

Вашият достъп и използването на този ИНТЕРНЕТ САЙТ (наречен по-надолу "САЙТ") се определят и регулират от описаните тук УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (наречени по-надолу "УСЛОВИЯ"), както и всички приложими норми и регулации.

МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА. КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно които SATTEAM.PRO предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-надолу "СЪДЪРЖАНИЕ") е собственост на САТ ТИЙМ ООД или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях.

СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин.

Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване, на която и да е марка по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие на satteam.pro или на собственика на марката.

ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

При използване на САЙТА Вие:

 • Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО;
 • Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение от САТ ТИЙМ ООД;
 • Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на САЙТА, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение на САТ ТИЙМ ООД;
 • Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави;
 • Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие на САТ ТИЙМ ООД.

БЕЗ ГАРАНЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА е такова, каквото е, без никакви гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в САЙТА.

САТ ТИЙМ ООД може да променя информацията на САЙТА без предварително уведомление.

САТ ТИЙМ ООД не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този САЙТ за всеки, отвсякъде и по всяко време.

ОТГОВОРНОСТИ

Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито САТ ТИЙМ ООД, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този САЙТ, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него.

САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. САТ ТИЙМ ООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че САТ ТИЙМ ООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

САТ ТИЙМ ООД носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка лична информация, която попълвате в САЙТА или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

ПЛАЩАНИЯ

При поръчка на стока имате възможност да изберете начин, по който желаете да я платите. Към момента на публикуване на тези УСЛОВИЯ, САТ ТИЙМ ООД предлага следните начини на плащане:

 1. Плащане при доставка – заплащате стоката, когато я получите на посочения от Вас адрес за доставка.
 2. По банков път – заплащате стоката с банков превод към нашата банкова сметка, публикувана в информацията за Вашата поръчка. Като основание за извършване на плащането, посочете номера на Вашата поръчка!

ДОСТАВКА

Доставките на поръчаните стоки се извършват от куриерска фирма на адреса, посочен във Вашата поръчка. Цената за доставка се определя въз основа на тарифите на куриерската фирма за населеното място, посочено в адреса на получаване и сумарното обемно тегло на поръчаните стоки. Цената за доставка е отбелязана в отделна позиция на Вашата поръчка. Общата стойност, която заплащате, включва стойността на поръчаната стока и стойността за доставка на стоките до посочения във Вашата поръчка адрес.В случай, че сте избрали плащане при доставка, към стойността на доставката се начислява и такса на куриерската фирма за плащане при доставка.

Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници.

Документи, съпътстващи доставката на стоката: оригинали на фактура с включен ДДС, приемо-предавателен протокол и гаранционна карта.

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

Поръчка може да бъде анулирана от оператор на САТ ТИЙМ ООД, при наличие на основателни причини - стоката е с изчерпана наличност, предложеният срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.

Моля, не поръчвайте стоки, които не желаете да закупите! Ако Ви се наложи да откажете поръчка, използвайте формата за връзка на нашия сайт, като задължително впишете номера на поръчката или се свържете с оператор на САТ ТИЙМ ООД на посочените телефони за контакт.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Всеки потребител има право да върне поръчаните от него стоки съгласно Закона за защита на потребителите:

Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на: 

 • 1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
 • 2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.

Чл. 55. (6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Чл. 55. (7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации се приемат в случаите, когато:

 • е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока;
 • стоката е с видим дефект;
 • стоката е повредена по време на доставката й.

Моля, свържете се с оператора на електронния магазин за допълнителна информация.

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

САТ ТИЙМ ООД запазва правото си едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи.

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.

×
×
×
×
×
×
×